Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

cynamone
0769 f512
cynamone
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viabrzask brzask
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viarawwwr rawwwr
cynamone
5772 26dd 500
Reposted fromministerium ministerium vialabellavita labellavita

July 08 2017

cynamone
cynamone
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
cynamone
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viablubra blubra

July 07 2017

cynamone
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaawkwardx awkwardx
cynamone
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaSmerfMaruda SmerfMaruda
cynamone
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viaSmerfMaruda SmerfMaruda
cynamone
6064 7c24 500
Why Am I Still Single?
Reposted fromnebthat nebthat viamaddreamer maddreamer
8463 2d65 500
cynamone
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty
cynamone
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
cynamone
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
cynamone
Reposted fromFlau Flau viagregorczykm gregorczykm
cynamone
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMerrry98 Merrry98
6101 b3b0 500
cynamone
4682 a65e
Reposted fromGIFer GIFer viaMerrry98 Merrry98

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl